کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استان کرمان در سال ۱۳۹۷