مهندس معین شارعی

 

مهندس معین شارعی

مدیر تولید کاخانه کرمان آلیاژ